Canovelles

L'Ajuntament de Canovelles, celebra sessió ordinària del ple

 • Actualitzat:
 • Creat:

Dijous, 26 de novembre, l'Ajuntament de Canovelles va celebrar la sessió ordinària del ple

L’Ajuntament de Canovelles va celebrar, el passat 26 de novembre, la darrera sessió plenària amb 26 punts de l’ordre del dia i les següents votacions:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 24 de setembre i 3 de novembre de 2015. Votacions: aprovades per unanimitat.

Comissió Informativa de l’Àrea de Presidència

 1. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia núms. 1071, 1217, 1218, i 1372  en matèria de personal.
 1. Donar compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 3r. trimestre de 2015, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral).
 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 3r. trimestre de 2015, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 3r. trimestre de 2015, en relació al Període Mig de Pagament (PMP) donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació prevista a la LOEPSF, i al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació dels crèdits del pressupost vigent núm. 11/2015. Votacions: aprovat amb els vots del PSC, Canovelles Canvia, Ciutadans i PP i l’abstenció de CiU i d’ERC.
 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni Marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Canovelles en matèria de seguretat viària; i l’Annex 1 al Conveni Marc referit a la col·laboració per a la redacció d’un Pla Local de Seguretat Viària per a l’Ajuntament de Canovelles. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’acceptació de l’Ajuntament de Canovelles com a membre a la Junta General i al Consell d’Administració de Vallès Oriental Televisió SLU, mentre s’ostenti la condició de membre del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers, i designació de representant. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Proposta del grup municipal Ciutadans-C’s, per a la difusió i retransmissió dels Plens de l’ajuntament via web. Votacions: denegada amb els vots a favor de Canovelles Canvia, Ciutadans i PP, els vots en contra de PSC i CiU i l’abstenció d’ERC.
 1. Proposta del grup municipal Socialista, en defensa de la rebaixa de l’IVA cultural que afecta a la creació i producció de proximitat i a l’accés a la cultura en l’àmbit local. Votacions: aprovada amb els vots a favor del PSC, Canovelles Canvia, Ciutadans, CiU i ERC i l’abstenció del PP.
 1. Proposta del grup municipal ERC-AM, en motiu del 75è. Aniversari de l’assassinat del president Lluís Companys i Jover. Justícia universal i memòria històrica. Votacions: aprovada amb els vots a favor del PSC, Canovelles Canvia, CiU i ERC i les abstencions de Ciutadans i PP.

En aquest moment, els dos regidors integrants del grup municipal de Ciutadans s’abstenen de la sessió. La votació, per tant, s’efectua amb 15 regidors dels 17 integrants al consistori.

 1. Proposta dels grups municipals ERC-AM i CiU, de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. Votacions: denegada amb els vots a favor de CiU i ERC i els vots en contra del PSC, Canovelles Canvia i PP.

Els dos regidors del grup municipal de Ciutadans s’incorporen a la sessió.
 

 1. Proposta del grup municipal Socialista, en relació a la proposta de resolució presentada el 27 d’octubre al Parlament de Catalunya, per part dels Grups Parlamentaris de Junts pel Sí i de la CUP. Votacions: aprovada amb els vots a favor del PSC i Ciutadans, els vots en contra de CiU i ERC i les abstencions de Canovelles Canvia i PP.

Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis, Territori i Planificació Estratègica
 

 1. Dictamen sobre la ratificació de la Resolució de l’alcaldia núm. 1216, de data 13 d’octubre de 2015, d’aprovació del contingut i la signatura del conveni del col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a l’execució del projecte “Promoure l’ocupació a la industria local (POIL)” amb diversos ajuntaments, i d’aprovació de l’addenda del conveni  per a l’execució del projecte amb els canvis del projecte, el pressupost i el nou calendari d’execució. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre la ratificació de la Resolució de l’alcaldia núm. 1229, de data 14 d’octubre de 2015, d’aprovació de nomenament de representants de l’Ajuntament de Canovelles en el Comitè d’Avaluació i seguiment dels projectes finançats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen especial atenció. Votacions: aprovat amb els vots de PSC i PP i els vots en contra de Ciutadans, Canovelles Canvia, CiU i ERC.
 1. Dictamen sobre l’aprovació del segon protocol addicional al conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 1. Proposta del grup municipal Ciutadans-C’s, de rebuig del Toro de la Vega i qualsevol festivitat en la que es maltractin animals. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 1. Proposta del grup municipal Canovelles Canvia-Entesa, per a l’adhesió al manifest per a la derogació del Reial Decret 900/2015 d’autoconsum. Votacions: aprovada amb els vots a favor del PSC, Canovelles Canvia, Ciutadans, CiU i ERC i l’abstenció del PP.
 1. Proposta del grup municipal ERC-AM, de suport a la campanya de recollida de signatures per la Iniciativa Legislativa Popular La Rosa Verda: Proposició de Llei reguladora de les associacions de persones consumidores de cànnabis. Votacions: aprovada amb els vots a favor del PSC, Canovelles Canvia, Ciutadans, CiU i ERC i l’abstenció del PP.

 
Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones

 1. Dictamen sobre l’adhesió al Manifest institucional: Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació de la pròrroga per a la gestió i desenvolupament del programa de Teleassistència i pròrroga del contracte de prestació del servei local de teleassistència als municipis de la província de Barcelona, menors de trenta mil habitants adherits al servei de la Diputació de Barcelona, amb l’empresa Televida Servicios Sociosanitarios, SL. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’Addenda per al 2015 al IV Conveni Interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Canovelles. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació del contingut i la signatura del protocol addicional de concreció per a l’any 2015 del conveni de col·laboració per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, amb els ajuntament que formen part de l’Àrea bàsica de servei socials Resta de municipis del Vallès Oriental, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Canovelles. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre la moció presentada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Canovelles, de recolzament per exigir una nova Llei Reguladora del dret a l’habitatge, que cobreixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 1. Proposta del grup municipal Socialista per garantir beques-menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 2. Proposta del grup municipal ERC-AM, sobre els atacs del govern de l’Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica. Votacions: Aprovat per unanimitat.

Paraules clau: